Aanvullende Voorwaarden voor Consumenten

In overeenstemming met artikel 19 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel hanteert Greetz Aanvullende Voorwaarden voor Consumenten. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle producten en diensten van Greetz en op alle overige rechtsverhoudingen tussen Greetz en Consumenten.

Artikel 1 – Definities In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Greetz’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greetz B.V., gevestigd te Amsterdam, welke lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie;
 2. ‘Consument’: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Greetz;
 3. ‘AVT’: Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 2 - Toepasselijkheid; Rangorde

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de AVT van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst en/of rechtsrelatie tussen Greetz en de Consument.
 2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de AVT en deze Aanvullende Voorwaarden gaan de bepalingen uit de AVT boven de bepalingen uit deze Aanvullende Voorwaarden

Artikel 3 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Greetz, de producten en diensten, zijn eigendom van Greetz en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product en/of dienst van Greetz. Greetz en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
 2. Consumenten vrijwaren Greetz en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een product of dienst van Greetz.
 3. Niets van de website van Greetz (waaronder begrepen de beelden in de Greetz collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers.
 4. Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Greetz en/of haar licentiegevers aan Consumenten.

Artikel 4 – Betaalmethoden

 1. Consumenten kunnen producten en/of diensten van Greetz betalen met creditcard, Paypal, iDeal, het Greetz Tegoed of een eenmalige machtiging tot incasso. Betaling middels creditcard biedt Consumenten de mogelijkheid om aankopen achteraf te betalen. Tot slot kunnen producten en/of diensten (geheel of gedeeltelijk) betaald worden met kortingscodes en kortingen die kunnen oplopen tot maximaal de prijs van het product en/of de dienst.

Artikel 5  – Greetz Tegoed

 1. Greetz biedt Consumenten die een MyGreetz account hebben, de mogelijkheid om een bedrag vooruit te betalen voor de producten en/of diensten die Greetz via haar website aanbiedt. Greetz is op geen enkel moment bij het aanbieden van deze functionaliteit een elektronische geldinstelling in de zin van de ‘Wet op het financieel toezicht’.
 2. De naam van deze functionaliteit is ‘Greetz Tegoed’. Deze naam kan door Greetz eenzijdig gewijzigd worden. Wijziging in de naam heeft geen gevolgen voor de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden.
 3. Het saldo van het Greetz Tegoed is te zien in de persoonlijke MyGreetz account dat is gekoppeld aan het Greetz Tegoed. Per MyGreetz account kan maximaal één (1) Greetz Tegoed worden aangehouden en gebruikt.
 4. Voor elk bedrag dat u vooruitbetaalt en daarmee toevoegt aan het Greetz Tegoed kan Greetz u een bonus geven. Deze bonus wordt aan het saldo van het Greetz Tegoed toegevoegd. De bonus kan alleen gebruikt worden voor het aanschaffen van de producten en/of diensten die Greetz aanbiedt en in combinatie met een betaling vanuit het Greetz Tegoed. Naast het saldo van uw Greetz Tegoed kunnen toegekende kortingscodes ook aan het Greetz Tegoed toegevoegd worden. Deze codes worden separaat in het Greetz Tegoed weergegeven.
 5. Bij een betaling met het Greetz Tegoed zal allereerst gebruik worden gemaakt van eventueel aanwezige toegekende kortingen via de kortingscodes. Vervolgens zal de afschrijving van het saldo plaatsvinden van de storting door de houder en de bonus ‘pro rata’.
 6. In het betaalscherm van de Greetz website kan ervoor gekozen worden om te betalen via het saldo van het Greetz Tegoed of via een andere betaalmethode. Als er onvoldoende saldo in het Greetz Tegoed beschikbaar is, kan dat aangevuld worden om zodoende de betaling met het Greetz Tegoed mogelijk te maken. Combinaties van betaalmiddelen of van meerdere Greetz Tegoeden zijn niet mogelijk.
 7. Het Greetz Tegoed is aan te vullen met bedragen van €10, €20, €40, €80 of €100. Het maximaal toegestane saldo in het Greetz Tegoed is €150. Het saldo van het Greetz Tegoed dient te allen tijde positief te zijn. Greetz zal bij een negatief saldo een melding sturen aan de houder van de MyGreetz account. Een negatief saldo dat niet binnen veertien (14) dagen na voornoemde melding door de houder van de MyGreetz account aangevuld wordt tot een positief saldo, zal worden behandeld als een wanbetaling in de zin van artikel 13 lid 4 van de AVT.
 8. Het is niet mogelijk om bedragen die in het Greetz Tegoed zijn gestort te retourneren of geretourneerd te krijgen en de bedragen zijn uitsluitend te gebruiken voor betaling van producten en/of diensten die Greetz via de website aanbiedt. Via acceptatie van deze Aanvullende Voorwaarden doet Consument vanaf het moment van storting afstand van alle aanspraken op retournering van de gestorte gelden.
 9. Het saldo van het Greetz Tegoed is tot twaalf (12) maanden na de laatste order van de MyGreetz accounthouder te gebruiken. Daarna komt het saldo van het Greetz Tegoed en de aanspraken van de MyGreetz accounthouder onherroepelijk te vervallen. Greetz zal de MyGreetz accounthouder in de volgende frequentie hiervan op de hoogte stellen: drie (3) maanden, één (1) maand en één (1) week voordat het Greetz Tegoed vervalt via het e-mailadres dat gekoppeld is aan de MyGreetz. Dergelijke meldingen, alsmede de melding als bedoeld in lid 7, worden éénmaal verzonden.
 10. Het Greetz Tegoed en de aanspraken daarop door de houder van de MyGreetz account zijn strikt persoonlijk. De houder van de MyGreetz account is volledig verantwoordelijk voor gebruik van deze functionaliteit. Greetz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik van inloggegevens en/of het Greetz Tegoed. De houder van de MyGreetz account vrijwaart Greetz voor alle aanspraken terzake.

Artikel 6 – Eenmalige machtiging tot incasso

 1. Consumenten kunnen orders tot een bepaald maximum orderbedrag betalen door middel van een eenmalige machtiging tot incasso. Indien voor deze betaalmethode wordt gekozen geeft de Consument Greetz eenmalig toestemming om via haar ‘payment service provider’ het verschuldigde bedrag van de bank- of girorekening af te schrijven.

Artikel 7 - Kortingscodes en kortingen

 1. Greetz geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op producten en/of diensten van Greetz zoals vermeld bij de kortingscode. De voorwaarden uit dit artikel zijn tevens van toepassing op de spaarfaciliteit ‘Greetz Stampz’ (zie: www.greetz.nl/klantenservice/overzicht/stampz).
 2. Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per persoon en per MyGreetz account slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor kan worden gebruikt, vervalt bij gebruik van de kortingscode de waarde van de kortingscode boven dat bedrag.
 4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de artikelen waarvoor deze kortingscode bedoeld is, uitverkocht zijn.
 5. Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 6. Greetz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude
 7. Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen Consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.
 8. Greetz behoudt zich het recht voor een Consument gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Voor alle gepersonaliseerde producten en diensten van Greetz geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, op grond van Artikel 10.6 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.
 2. Voor alle aankopen waarbij de Consument kiest voor verzending naar een ander adres dan haar eigen adres geldt dat er sprake is van een cadeau-dienst waarbij de Consument Greetz de opdracht verstrekt om een cadeau te leveren aan een derde. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing op grond van Artikel 10.3 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.

Artikel 9 – Leeftijdsbeperkingen

 1. De website, producten en diensten van Greetz zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan voor Consumenten om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen Greetz en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van dwingende bepalingen van de wet van het land waar de consument zijn gewone verblijfsplaats heeft ander recht van toepassing is, dan geldt dat toepasselijk recht. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd, behalve voor zover volgens enige dwingende bepaling in het toepasselijk recht een andere rechter bevoegd is.

Download hier de Greetz Aanvullende Voorwaarden voor consumenten