Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zakelijke Klant’en‘Afnemer’: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister en die beschikt over een bij Greetz aangemaakte zakelijke account dan wel met wie Greetz een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Greetz een aanbieding doet dan wel die een order plaatst bij Greetz;
 2. ‘Ondernemer’en‘Greetz’: de besloten vennootschap Greetz B.V., gevestigd aan de Laarderhoogtweg 20, 1101 EA, Amsterdam, opererend in Nederland onder btw nummer: NL819926929B01 en Kamer van Koophandel 34312893 Amsterdam, opererend in België onder btw- en ondernemingsnummer: BE0556.943.514; bereikbaar op het telefoonnummer 020-5606590 en per email via zakelijk@greetz.nl
 3. ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen Ondernemer en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. ‘Product’: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak, product, artikel, service en/of dienst of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen zaak, product, artikel, service en/of dienst.
 5. ‘Voorwaarden’: deze Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en overige (rechts-) handelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 6. Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Greetz en de Producten, zijn eigendom van Greetz en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Product van Greetz. Greetz en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
 2. Afnemers vrijwaren Greetz en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Product van Greetz.
 3. Niets van de website van Greetz (waaronder begrepen de beelden in de Greetz collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers.
 4. Niets van hetgeen in dit Artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Greetz en/of haar licentiegevers aan Afnemers.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het aanbod vervalt indien het Product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de in het aanbod opgenomen bepalingen dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Een aangevraagde offerte vervalt 7 dagen na het uitbrengen ervan door Ondernemer.
 7. Afnemer is verplicht tot afname en betaling van de door haar bestelde Producten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het plaatsen van een order of door aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een order of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 6 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële-) markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn toegestaan indien de Afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 – Betaling

 1. Afnemers kunnen Producten van Greetz betalen met creditcard, Paypal, iDeal, een maandfactuur achteraf (zoals uitgelegd in Artikel 8), AfterPay (zoals uitgelegd in Artikel 9), het Greetz Tegoed (zoals uitgelegd in Artikel 10), of een eenmalige machtiging tot incasso (zoals uitgelegd in Artikel 11).

Artikel 8 – Maandfactuur

 1. Indien Afnemer bij het plaatsen van een order kiest voor betaling op maandfactuur factureert Ondernemer de Afnemer voor deze order op of rond iedere laatste dag van de maand, op een verzamelfactuur.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Afnemer dient deze facturen te voldoen op het door Ondernemer opgegeven rekeningnummer. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende order, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling een maximum te stellen. Bij het bereiken van dit maximum kan de Afnemer bij het plaatsen van orders niet meer kiezen voor deze betaaloptie.
 5. Ondernemer heeft het recht om voor of na het plaatsen van een order door Afnemer een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Greetz.
 6. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De Ondernemer kan afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 9. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde.

Artikel 9 – Factuur per order (Afterpay)

 1. Greetz biedt Afnemers met een MyGreetz account de betaaloptie ‘Betalen op factuur’ aan via Afterpay B.V. (‘Afterpay’). Deze betaaloptie is mogelijk vanaf €25 tot een maximum van €1.500. Indien een Afnemer voor deze betaaloptie kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor de order verschuldigde bedrag door Greetz overgedragen aan Afterpay, welke tevens verantwoordelijk is voor de uitvoering van het debiteurenbeheer. Tevens gaat de Afnemer met deze keuze akkoord met de algemene voorwaarden van Afterpay. Die algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website van Afterpay (www.afterpay.nl/algemene-voorwaarden) en zullen op eerste verzoek worden toegezonden. Afterpay en Greetz behouden zich het recht voor een verzoek tot betalen per factuur zonder opgaaf van reden te weigeren. In dat geval kan een Afnemer alsnog een andere betaaloptie kiezen.
 2. Betalingstermijn - Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn is voldaan, behoudt Afterpay zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling daarna uitblijft is een Afnemer verplicht om alle kosten die Afterpay maakt met betrekking tot het innen van de vorderingen te voldoen.
 3. Informatie - Informatie met betrekking tot onder meer het betaalgedrag van Afnemers betrekt Afterpay zowel uit interne- als uit externe databronnen. De bestelgegevens worden gebruikt om de order zo goed mogelijk te verwerken. Uitsluitend Afterpay is hiervoor verantwoordelijke in de zin van de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.
 4. Gegevens - Indien een Afnemer gebruik maakt van de betaaloptie ‘Betalen op factuur’, stemt deze er mee in dat Greetz noodzakelijke gegevens in het kader van bestelafwikkeling doorgeeft aan Afterpay. Voor het controleren van het krediet en het bewaken van de kredietwaardigheid stemt de Afnemer er tevens mee in dat deze gegevens worden getoetst en geregistreerd bij Afterpay die op haar beurt interne en externe informatiebronnen raadpleegt. Uitsluitend Afterpay is verantwoordelijke in de zin van de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ ten aanzien hiervan.

Artikel 10 – Greetz Tegoed

 1. Greetz biedt Afnemers die een MyGreetz account hebben, de mogelijkheid om een bedrag vooruit te betalen voor de Producten die Greetz via haar website aanbiedt. Greetz is op geen enkel moment bij het aanbieden van deze functionaliteit een elektronische geldinstelling in de zin van de ‘Wet op het financieel toezicht’.
 2. De naam van deze functionaliteit is ‘Greetz Tegoed’. Deze naam kan door Greetz eenzijdig gewijzigd worden. Wijziging in de naam heeft geen gevolgen voor de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden.
 3. Het saldo van het Greetz Tegoed is te zien in het MyGreetz account dat is gekoppeld aan het Greetz Tegoed. Per MyGreetz account kan maximaal één (1) Greetz Tegoed worden aangehouden en gebruikt.
 4. Voor elk bedrag dat Afnemer vooruitbetaalt en daarmee toevoegt aan het Greetz Tegoed kan Greetz een bonus geven. Deze bonus wordt aan het saldo van het Greetz Tegoed toegevoegd. De bonus kan alleen gebruikt worden voor het aanschaffen van de Producten die Greetz aanbiedt en in combinatie met een betaling vanuit het Greetz Tegoed.
 5. Bij een betaling met het Greetz Tegoed zal allereerst gebruik worden gemaakt van eventueel aanwezige toegekende kortingen via de kortingscodes. Vervolgens zal de afschrijving van het saldo plaatsvinden van de storting door de houder en de bonus ‘pro rata’.
 6. In het betaalscherm van de Greetz website kan ervoor gekozen worden om te betalen via het saldo van het Greetz Tegoed of via een andere betaaloptie. Als er onvoldoende saldo in het Greetz Tegoed beschikbaar is, kan dat aangevuld worden om zodoende de betaling met het Greetz Tegoed mogelijk te maken. Combinaties van betaalopties of van meerdere Greetz Tegoeden zijn niet mogelijk.
 7. Het Greetz Tegoed is aan te vullen met bedragen van €10, €20, €40, €80 of €100. Het maximaal toegestane saldo in het Greetz Tegoed is €150. Het saldo van het Greetz Tegoed dient te allen tijde positief te zijn. Greetz zal bij een negatief saldo een melding sturen aan de houder van de MyGreetz account. Een negatief saldo dat niet binnen veertien (14) dagen na voornoemde melding door de houder van de MyGreetz account aangevuld wordt tot een positief saldo, zal worden behandeld als een wanbetaling in de zin van Artikel 8 lid 8 van de Voorwaarden.
 8. Het is niet mogelijk om bedragen die in het Greetz Tegoed zijn gestort te retourneren of geretourneerd te krijgen en de bedragen zijn uitsluitend te gebruiken voor betaling van Producten die Greetz via de website aanbiedt. Via acceptatie van deze Voorwaarden doet Afnemer vanaf het moment van storting afstand van alle aanspraken op retournering van de gestorte gelden.
 9. Het saldo van het Greetz Tegoed is tot twaalf (12) maanden na de laatste order van de MyGreetz accounthouder te gebruiken. Daarna komt het saldo van het Greetz Tegoed en de aanspraken van de MyGreetz accounthouder onherroepelijk te vervallen. Greetz zal de MyGreetz accounthouder in de volgende frequentie hiervan op de hoogte stellen: drie (3) maanden, één (1) maand en één (1) week voordat het Greetz Tegoed vervalt via het e-mailadres dat gekoppeld is aan het MyGreetz account. Dergelijke meldingen, alsmede de melding als bedoeld in lid 7, worden éénmaal verzonden.
 10. De houder van de MyGreetz account is volledig verantwoordelijk voor gebruik van deze functionaliteit. Greetz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik van inloggegevens en/of het Greetz Tegoed. De houder van de MyGreetz account vrijwaart Greetz voor alle aanspraken terzake.

Artikel 11 – Eenmalige machtiging tot incasso

 1. Afnemers kunnen orders tot een maximum van €25 betalen door middel van een eenmalige machtiging tot incasso. Indien voor deze betaalmethode wordt gekozen geeft de Afnemer Greetz eenmalig toestemming om via haar ‘payment service provider’ het verschuldigde bedrag van de bank- of girorekening af te schrijven.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij aan Greetz verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Voordat het eigendom van de Producten op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval Ondernemer zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ondernemer en door Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders van Producten en bij de beoordeling van aanvragen voor Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt ten tijde van plaatsing van de order.
 3. De levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. De Ondernemer streeft ernaar om de Producten zoveel mogelijk in één keer bij Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de Producten in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
 4. Wanneer een Afnemer meer exemplaren van 1 Product bestelt, kan de Ondernemer geen levertijd garanderen. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de order geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten en zonder recht op eventuele schadevergoeding ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Afnemer is verplicht het geleverde binnen 5 (vijf) dagen na levering te inspecteren op gebreken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Afnemer zal de Ondernemer onmiddellijk (en uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na levering) op de hoogte stellen bij vaststelling van gebreken.
 7. Indien van een gebrek niet binnen 5 (vijf) dagen na levering melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten.

Artikel 14 – Leeftijdsbeperkingen

 1. De website en Producten van Greetz zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 15 – Nakoming Overeenkomst en garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer volgens de Overeenkomst te laten herstellen, voor zover deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Ondernemer jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Ondernemer betaalde bedrag voor de order of orders welke tot deze schade hebben geleid.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 18 – Overmacht

 1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst

Artikel 19 – Wijziging Voorwaarden

 1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Ondernemer.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Download hier de Greetz Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten