Bekijk meer

Greetz Plus abonnementsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Dit zijn de voorwaarden (Voorwaarden) voor deelname aan Greetz Plus (Greetz Plus). Greetz Plus is beschikbaar voor consumenten met een geregistreerd Greetz-account en geeft gedurende de abonnementsperiode tenminste 30% korting op alle kaarten (exclusief verzendkosten) tegen een eenmalige jaarlijkse vergoeding aan klanten met Greetz Plus (Greetz Plus-klanten). Greetz Plus is vanaf 16 januari 2024 beschikbaar op https://www.greetz.nl/nl/ (Website) en vanaf februari 2024 via de Greetz-app.

Deze Voorwaarden zijn juridisch bindend voor alle Greetz Plus-klanten. Door het aangaan van het Greetz Plus-abonnement, worden alle Greetz Plus-klanten geacht akkoord te zijn gegaan met deze Voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Greetz, die je hier kunt vinden (Algemene Voorwaarden).

In deze voorwaarden heeft een vetgedrukt woord met een hoofdletter een bepaalde betekenis. Als je vragen hebt of verduidelijking wenst over deze Voorwaarden, kun je op de volgende manieren contact opnemen met ons klantenserviceteam (Klantenserviceteam):

  • Webchat: Bereikbaar tussen 8.30 – 20.00 uur maandag/vrijdag en tussen 9.00 – 17.00 uur zaterdag/zondag. Klik hier om webchat te gebruiken.

  • E-mail: [email protected]

  • Telefoon: 0858887634

Elke verwijzing naar “wij”, “ons” of “onze” in deze Voorwaarden is een verwijzing naar Greetz. Elke verwijzing naar “je” of “jouw” is een verwijzing naar elke Greetz Plus-klant en deze verwijzingen kunnen door elkaar worden gebruikt.

2. ABONNEMENT GREETZ PLUS

Om in aanmerking te komen voor Greetz Plus moet je over een actief Greetz-account beschikken. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Greetz Plus.

Wanneer je abonnee wordt van Greetz Plus, ontvang je een welkomstbericht op het e-mailadres waarmee je je bij Greetz hebt aangemeld. Indien je deze e-mail niet binnen 24 (vierentwintig) uur hebt ontvangen, neem dan contact op met Greetz via de Webchat. Greetz Plus heeft een abonnementsduur van 12 maanden, ingaande vanaf de dag dat je je hebt aangemeld.

3. GREETZ PLUS GEBRUIKEN

Om Greetz Plus te kunnen gebruiken en toegang te krijgen, moet je ingelogd zijn op jouw Greetz-account. Wanneer je als Greetz Plus-klant een bestelling doet, wordt de korting automatisch toegepast.

Je bent en blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten en aankopen die via Greetz Plus worden gedaan en je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je weet of vermoedt dat iemand toegang heeft gekregen tot jouw Greetz-account of Greetz Plus, of als je op andere wijze kennis krijgt van elk ongeoorloofd gebruik van jouw account of een andere inbreuk op de beveiliging.

Het gebruik van Greetz Plus is uitsluitend voor jouw persoonlijke doeleinden en je zal met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid van Greetz Plus gebruikmaken.

Greetz Plus mag onder geen enkele omstandigheid door jou worden gebruikt voor zakelijke, wederverkoop- of groothandelsdoeleinden. Indien blijkt dat je deze voorwaarde hebt geschonden, behoudt Greetz zich het recht voor om jouw toegang tot en gebruik van de Greetz Plus-diensten te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou. Op jouw gebruik van Greetz Plus zijn de voortdurende naleving van deze Voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4. UPDATES

Je bent je ervan bewust dat je, door je aan te melden bij Greetz Plus, Greetz e-mails kunt ontvangen op je bij ons geregistreerde e-mailadres met betrekking tot Greetz Plus. Op deze communicatie is ons privacybeleid van toepassing, dat je kunt vinden op: https://www.greetz.nl/nl/voorwaarden/privacy-reglement-greetz/

5. HERROEPINGSRECHT

Je kunt Greetz Plus binnen de eerste 14 dagen na aankoop opzeggen, zonder opgaaf van redenen. Je hebt dan recht op terugbetaling van de kosten, onder aftrek van de waarde van de gratis kaart inclusief portokosten die je hebt ontvangen. Als je binnen 14 dagen wilt annuleren, neem dan contact op met ons klantenserviceteam via webchat, e-mail of per telefoon.

6. GRATIS STANDAARD KAART

In het geval dat je als onderdeel van Greetz Plus een gratis kaart van standaardformaat en/of gratis verzending op de kaart wordt aangeboden (aanbieding), geldt het volgende:

  • Een kaart van standaardformaat moet in dezelfde transactie worden aangeschaft als jouw aankoop van Greetz Plus. De aanbieding kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast op reeds geplaatste bestellingen. De totale maximale waarde van de aanbieding wordt beperkt tot € 3,99 voor één kaart van standaardformaat en tot € 1,09 voor de totale verzendkosten.

  • Als je een niet-standaard kaart in jouw winkelmandje hebt (bijvoorbeeld een ansichtkaart, grote kaart of gigantische kaart), dan kan de aanbieding op deze producten worden toegepast tot aan de hierboven vermelde maximale waarden, maar deze mag niet hoger zijn dan de waarde van de kaart of de verzendkosten.

  • De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen.

7. BEËINDIGING EN OPSCHORTING

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment jouw gebruik van Greetz Plus te beperken of Greetz Plus te beëindigen. Je ontvangt dan een pro-rata terugbetaling op basis van het aantal resterende volledige maanden van jouw Greetz Plus-abonnement.

Er wordt geen restitutie verleend als Greetz ter eigen beoordeling, een van de volgende omstandigheden vermoedt of ontdekt:

  • schending van een van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Greetz;

  • Greetz Plus wordt gebruikt voor zakelijke, groothandels- of wederverkoopdoeleinden;

  • frauduleus gedrag of gedrag dat niet in lijn is met de belangen van Greetz; of

  • je Greetz-account is ingetrokken of om welke reden dan ook is opgeschort, bevroren of gedeactiveerd.

In het geval dat wij dergelijk gedrag (ter eigen beoordeling van Greetz) vermoeden of ontdekken, behoudt Greetz zich het recht voor om je Greetz Plus-abonnement op te schorten of te beëindigen.

8. WIJZIGINGEN

Greetz heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de kortingen wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn ten minste 30 dagen nadat Greetz jou, als Greetz Plus-klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd en zodra ze op de Greetz-website en de Greetz-app zijn gepubliceerd. Indien een wijziging van deze voorwaarden tot gevolg heeft dat deze nadeliger voor je zijn, dan heb je het recht je Greetz Plus-abonnement te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

9. PRIVACY

Greetz verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Reglement en Cookie Reglement, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen:

Privacy Reglement https://www.greetz.nl/nl/voorwaarden/privacy-reglement-greetz/  

Cookie Reglement https://www.greetz.nl/nl/voorwaarden/cookies/

10. OVERIGE BEPALINGEN

Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Greetz vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Thuiswinkel Waarborg Gecertificeerd
Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen. Lees de algemene voorwaarden.