Bekijk meer

Aanvullende Voorwaarden voor Consumenten

Download hier de voorwaarden als pdf.

Artikel 1 – Definities 

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende Voorwaarden’: deze Aanvullende Voorwaarden voor Consumenten van Greetz;

 2. ‘AVT’

  : Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zoals weergegeven op de Greetz Website; 

 3. ‘Consument’: de natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Greetz;

 4. ‘Greetz’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greetz B.V., gevestigd te Amsterdam, welke lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie;

 5. Greetz App’: elke Greetz applicatie waartoe de Consument toegang kan hebben via App Stores;

 6. Greetz Collectie’: Alle producten en diensten die van tijd tot tijd behoren tot het assortiment van Greetz.; en

 7. Greetz Website’: https://www.greetz.nl/

Artikel 2 – Toepasselijkheid; Rangorde

 1. In overeenstemming met artikel 19 van de AVT hanteert Greetz, naast de AVT, deze Aanvullende Voorwaarden. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle producten en diensten van Greetz en op alle overige rechtsverhoudingen tussen Greetz en Consumenten.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de AVT van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst en/of rechtsrelatie tussen Greetz en de Consument.

 3. n geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de AVT en deze Aanvullende Voorwaarden kan Consument zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Greetz en de producten en diensten van Greetz, zijn eigendom van Greetz en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product en/of dienst van Greetz. Greetz en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

 2. Consumenten vrijwaren Greetz en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een product of dienst van Greetz.

 3. Niets van de Greetz Website (waaronder begrepen de beelden in de Greetz Collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetz en/of haar licentiegevers.

 4. Niets van hetgeen in dit artikel 3 is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Greetz en/of haar licentiegevers aan Consumenten.

Artikel 4 – Betaalmethoden

 1. Consumenten kunnen producten en/of diensten van Greetz betalen met creditcard, Paypal, iDeal of een eenmalige machtiging tot incasso. Betaling middels creditcard biedt Consumenten de mogelijkheid om aankopen achteraf te betalen. Tot slot kunnen producten en/of diensten (geheel of gedeeltelijk) betaald worden met kortingscodes en kortingen die kunnen oplopen tot maximaal de prijs van het product en/of de dienst.

 2. Consumenten kunnen orders tot een maximum orderbedrag van EUR 10,00 betalen door middel van een eenmalige machtiging tot incasso. Indien voor deze betaalmethode wordt gekozen geeft de Consument Greetz eenmalig toestemming om via haar ‘payment service provider’ het verschuldigde bedrag van de bank- of girorekening af te schrijven.

Artikel 5 – Kortingscodes en kortingen

 1. Greetz geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op producten en/of diensten van Greetz zoals vermeld bij de kortingscode.

 2. Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per persoon en per MyGreetz account slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 3. Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor kan worden gebruikt, vervalt bij gebruik van de kortingscode de waarde van de kortingscode boven dat bedrag.

 4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de artikelen waarvoor deze kortingscode bedoeld is, uitverkocht zijn.

 5. Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

 6. Greetz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, bijvoorbeeld in het geval van (poging tot) misbruik of fraude.

 7. Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen Consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.

 8. Greetz behoudt zich het recht voor een Consument gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, bijvoorbeeld in het geval van (poging tot) misbruik of fraude.

 9. Greetz behoudt zich het recht voor om kortingen en aanbiedingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, wijzigen of verlengen.

   

Artikel 6 - Cadeaubonnen

 1. Op de Greetz Website kunnen cadeaubonnen worden gekocht. Greetz treedt op als tussenpersoon voor de cadeaubonnen die door de Consument gekocht zijn, aangezien de cadeaubonnen worden geleverd door externe leveranciers van cadeaubonnen. De voorwaarden van de desbetreffende leverancier van cadeaubonnen zullen van toepassing zijn en zullen op het moment van aankoop met de Consument gedeeld worden.

 2. Cadeaubonnen kunnen niet: (a) gebruikt worden om daarmee nieuwe cadeaubonnen aan te schaffen; (b) doorverkocht worden; (c) overgedragen worden voor geld; of (d) ingewisseld worden voor contanten.

 3. Na activering van een cadeaubon zijn terugbetalingen of tegoeden voor de cadeaubon uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier van de cadeaubon.

Artikel 7 – Bestellingen en Bezorgingen

 1. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor Greetz de bestelling alsnog niet kan accepteren of kan bezorgen na het versturen van de orderbevestiging. Wanneer dit het geval is, brengt Greetz de Consument hiervan per e-mail op de hoogte. Greetz kan een bestelling bijvoorbeeld niet accepteren of bezorgen indien:

 • Greetz een fout heeft vastgesteld in de prijs of beschrijving van het product;

 • blijkt dat de bestelling abusievelijk een andere bestelling dupliceert;

 • de Consument alcoholische producten heeft besteld in strijd met artikel 12 van deze Aanvullende Voorwaarden;

 • er onverwachtse beperkingen zijn ontstaan op de middelen van Greetz die niet redelijkerwijs konden worden voorzien;

 • een kredietreferentie van de Consument niet voldoet aan de minimumvereisten, of Greetz geen toestemming kan krijgen voor de betaling van de Consument;

 • Greetz vermoedt dat er sprake is van een frauduleuze bestelling;

 • een promotionele aanbieding of kortingscode is gebruikt buiten een geldige promotieperiode, of is verlopen;

 • de Consument een onjuist of onvolledig adres heeft opgegeven;en/of

 • de bestelling anderszins in strijd is met deze Aanvullende Voorwaarden.

2. Greetz doet al het mogelijke om producten op de juiste datum en op het juiste adres te bezorgen. Greetz is echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor niet tijdige bezorging of bezorging op een onjuist adres.        

Artikel 8 - Regels voor gepersonaliseerde producten

 • Het is niet toegestaan voor Consumenten om gepersonaliseerde producten te bestellen die:

 • inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. In het bijzonder moet de Consument ervoor zorgen dat de Consument ofwel de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten die in een gepersonaliseerd product worden opgenomen, ofwel dat de Consument toestemming heeft van de eigenaar van die intellectuele eigendomsrechten;

 • in strijd zijn met relevante nationale en internationale wet- en regelgeving;

 • misleidend, beledigend, vals, incorrect, bedreigend, of lasterlijk zijn, of onnodige ergernis, ongemak, of leed kunnen veroorzaken bij een persoon;

 • persoonsgegevens van een derde bevat, zoals diens adres, telefoonnummer, of e-mailadres, tenzij die persoon schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven;

 • (i) pornografische, obscene, onfatsoenlijke, of aanstootgevende uitingen bevat, een seksuele connotatie hebben, (ii) discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen, of (iii) kunnen aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon of groep;

 • een persoon kunnen

 • intimideren

 • , verontrusten, in verlegenheid brengen, of alarmeren;

 • de indrukken wekken dat zij afkomstig zijn van, of goedgekeurd zijn door Greetz of Greetz’ partners en licentiegevers, hetzij door verwijzing naar de naam van Greetz of die van Greetz’ partners en licentiegevers of anderszins;

 • de integriteit en reputatie van Greetz en/of Greetz’ partners en licentiegevers kan schenden;

 • een onrechtmatige daad propageren, bevorderen of ondersteunen;

 • verwijzen naar (illegale) drugs;

 • verwijzen naar namen van politici en/of politieke uitspraken.

2. Greetz behoudt zich het recht voor om de bestelling of levering van gepersonaliseerde producten te weigeren die niet voldoen aan artikel 8.1 – zulks ter beoordeling van Greetz en/of de bezorgers.

Artikel 9 – Productwijzigingen

 1. Het is mogelijk dat Greetz wijzigingen in een product moet aanbrengen om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving te verwerken of om technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een veiligheidsrisico aan te pakken. Wijzigingen hebben geen invloed op het gebruik van het product.

Artikel 10 - Herroepingsrecht

 1. Voor alle gepersonaliseerde producten en producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, op grond van artikel 10.7 en 10.8 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.

Artikel 11 – Verzuim of vertraging 

 1. Greetz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim of vertraging van de levering van bestelde producten veroorzaakt door een gebeurtenis buiten Greetz’ invloedssfeer (zoals overmacht, natuurrampen, epidemieën of pandemieën, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, oorlog of oorlogsdreiging, rellen, het opleggen van sancties, een embargo of het verbreken van diplomatieke betrekkingen, nucleaire, chemische of biologische besmettingen of een sonische dreun, wettelijke export- of importbeperkingen, het niet verlenen van een noodzakelijke vergunning of toestemming, instorting van gebouwen, brand, explosie of een ongeval, een industriële actie, onderbreking of uitval van nutsvoorzieningen).

 2. In het geval een dergelijke gebeurtenis zich voordoet zal Greetz zo spoedig mogelijk contact met de Consument opnemen om hem/haar daarvan op de hoogte te stellen. Greetz zal stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken.

   

Artikel 12 – Leeftijdsbeperkingen

 1. Alcoholhoudende producten mogen alleen besteld worden door personen ouder dan achttien (18) jaar.

 2. Het is niet toegestaan voor Consumenten om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan achttien (18) jaar.

Bij de levering van de bestelling is de bezorger gerechtigd om legitimatie te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot vijfentwintig (25) jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling terug te nemen. 

Artikel 13 – Recensies

 1. Door het indienen van een recensie op Trust Pilot of andere websites van derden, bevestigt de Consument en gaat de Consument ermee akkoord dat de Consument de enige auteur van de recensie is, dat zijn recensie accuraat is en dat de Consument ten minste achttien (18) jaar oud is.

   

 2. Voor elke recensie die de Consument indient, verleent de Consument Greetz een eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije en overdraagbare licentie om die recensie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigingen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van die recensie te maken in elk medium of technologie ter wereld.

   

 3. De Consument moet ermee instemmen dat de Consument geen recensie zal indienen:

(a) waarvan de Consument weet dat deze onjuist, onnauwkeurig of misleidend is; 

(b) die vertrouwelijk is of persoonlijke informatie van een derde bevat; 

(c) die in strijd is met enige toepasselijk recht, of die een ongeoorloofde handeling bepleit, bevordert of ondersteunt; 

(d) die inbreuk maakt op de intellectueel eigendomsrechten van een derde;

(e) die beledigend, kwetsend, bedreigend of lasterlijk is of kan worden beschouwd; 

(f) die discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert, of die kan aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon of groep; 

(g) die verwijst naar een andere website of dienst; 

(h) die een verkeerde voorstelling van iemands identiteit geeft; 

(i) die pornografisch, obsceen of onfatsoenlijk is; 

(j) die een ander kan intimideren, verontrusten, in verlegenheid brengen of alarmeren; of 

(k) die commentaar geeft op een andere recensent. 

Greetz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de publicatie van recensies te weigeren of recensies te verwijderen. 

4. Door het e-mailadres op te geven in verband met de beoordeling en recensie van de Consument, gaat de Consument ermee akkoord dat Greetz het e-mailadres mag gebruiken om contact met hem/haar op te nemen over zijn of haar recensie. Greetz zal de gegevens van de Consument niet zonder zijn of haar toestemming aan derden verstrekken. Greetz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de persoonsgegevens van de Consument met betrekking tot de beoordelingen die de Consument achterlaat op websites van derden.

 

Artikel 14 – Privacy 

 1. Greetz verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement.

   

Artikel 15 – Algemene bepalingen 

 1. Deze Aanvullende Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen en wanneer dit gebeurt, zal Greetz de nieuwe versie van deze Aanvullende Voorwaarden op de Greetz Website en de Greetz App plaatsen en deze op gepaste wijze aanduiden. 

 2. Elk van de bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van de bepalingen nietig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

Artikel 16 – Toepasselijk recht 

Op de overeenkomsten tussen Greetz en Consument waarop deze Aanvullende Voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van dwingende bepalingen van de wet van het land waar de Consument zijn gewone verblijfsplaats heeft ander recht van toepassing is, dan geldt dat toepasselijk recht.

Thuiswinkel Waarborg Gecertificeerd
Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen. Lees de algemene voorwaarden.